Přeskočit na obsah

Standardní nákupní podmínky

NORCK GMBH A NORCK INC
STANDARDNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

1. PŘIJETÍ A ÚPLNÝ SOUHLAS. Tato objednávka je nabídkou kupujícího prodávajícímu a nepředstavuje přijetí jakékoli nabídky k prodeji ze strany prodávajícího nebo jakýchkoli podmínek obsažených v takové nabídce ze strany kupujícího. Přijetí této nabídky ze strany prodávajícího by mělo být provedeno (a) vyhotovením a vrácením kopie potvrzení o přijetí nebo (b) dodáním jakéhokoli zde objednaného zboží nebo (c) poskytnutím jakékoli zde objednané služby. Jakékoli dodatečné nebo odlišné podmínky navržené prodávajícím jsou odmítnuty a zamítnuty, pokud s nimi kupující výslovně písemně nesouhlasí. Tato objednávka je úplným a výlučným vyjádřením podmínek dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

2. BALENÍ A PŘEPRAVA. Veškeré zboží musí být zabaleno, ohodnoceno a vyztuženo tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo znehodnocení v souladu s Jednotnými pravidly a předpisy pro klasifikaci nákladu a tarify dopravce. Kupující nehradí žádné poplatky za přípravu, balení, bednění nebo přepravu, pokud to není v objednávce zvlášť uvedeno. Všechny zásilky, které mají být odeslány v jeden den po jedné trase, musí být sloučeny a odeslány tak, aby bylo chráněno nejnižší přepravné. Každý kontejner musí být postupně očíslován a označen číslem objednávky a místem uskladnění. Čísla kontejnerů a objednávek musí být uvedena v nákladním listu. Ke kontejneru č. 1 každé zásilky se připojí dvě kopie balicích listů s uvedením čísla objednávky. Zboží prodávané F.O.B. místo odeslání se zasílá na dobírku, pokud není na líci objednávky uvedeno jinak. Prodávající nesmí učinit žádné prohlášení o hodnotě zasílaného zboží, s výjimkou nejnižšího ocenění.

Popis zboží v nákladním listu musí být popsán podle jednotné klasifikace přepravních tarifů dopravce, nikoliv podle obchodního nebo technického názvu. Přepravní náklady za zboží na zpětnou objednávku se hradí pouze podle sazby, která by byla použita, kdyby byla celá objednávka odeslána najednou. Veškeré nadměrné náklady nese prodávající.

3. STORNO. V této objednávce je rozhodující čas. Kupující si vyhrazuje právo zrušit tuto objednávku nebo jakoukoli její část, aniž by za to nesl odpovědnost, pokud: (1) dodávka nebude uskutečněna v určeném termínu a způsobem; (b) prodávající nedodrží smluvní závazky týkající se přesného času, ceny, kvality nebo množství; (c) prodávající přestane provozovat svou činnost v rámci běžného podnikání; (d) Prodávající není schopen plnit své závazky v době jejich splatnosti; (e) proti Prodávajícímu je zahájeno řízení podle zákonů o úpadku nebo jiných zákonů týkajících se osvobození věřitelů; (f) je jmenován nebo požádán o jmenování správce konkurzní podstaty Prodávajícího; nebo (g) Prodávající provede jakékoli postoupení ve prospěch věřitelů. Kupující si rovněž vyhrazuje právo zrušit objednávku z jakéhokoli jiného důvodu, který povoluje jednotný obchodní zákoník platný v daném státě, kde kupující tuto objednávku podepsal.

4. FAKTURA A PLATBA. Na každou zásilku bude vystavena samostatná faktura. Není-li v této objednávce uvedeno jinak, nesmí být faktura vystavena před odesláním zboží a platba nesmí být provedena před obdržením zboží i řádné faktury. Příslušná období slev se počítají od data přijetí zboží a správné faktury do data odeslání šeku kupujícího. Pokud nejsou přepravné a jiné poplatky rozepsány, sleva se uplatní na celou částku faktury.

5. ZÁRUKY. Prodávající zaručuje, že:

a. Cena. Ceny za zboží prodávané kupujícímu na základě této objednávky nejsou méně výhodné než ceny, které jsou v současné době poskytovány jakémukoli jinému zákazníkovi za stejné nebo podobné zboží ve srovnatelném nebo menším množství.

b. Kvalita. Veškeré zboží dodané na základě této objednávky bude odpovídat požadavkům této objednávky (včetně všech příslušných popisů, specifikací a výkresů), bude bez vad materiálu a zpracování a bude v rozsahu, který nebude vyrobeno v souladu s podrobnými návrhy, které byly dodány Kupujícím, budou bez konstrukčních vad a vhodné pro zamýšlené účely a záruky Prodávajícího a jakékoli výhodnější záruky, servisní zásady nebo podobné závazky Prodávajícího budou vymahatelné zákazníky Kupujícího a uživateli zboží Kupujícího, jakož i Kupujícím;

c. Dodržování zákonů. Při plnění této zakázky bude prodávající dodržovat všechny platné federální, státní a místní zákony a nařízení a všechny zákonné příkazy, pravidla a předpisy, které z nich vyplývají, včetně zákona o spravedlivých pracovních standardech z roku 1938 v platném znění (29 U.S.C. § 201-219), zákona o veřejných zakázkách Walsh-Healey v platném znění (41 U.S.C. § 34-45), zákona o standardech smluvních pracovních domů (40 U.S.C. § 35), zákona o veřejných zakázkách v platném znění (40 U.S.C. § 35), zákona o veřejných zakázkách v platném znění (41 U.S.C. 327-330), Occupational Health and Safety Act (Pub L 91-596) a všech zákonných pravidel a předpisů podle nich, a na své faktuře nebo v jiné formě uspokojivé pro Kupujícího Prodávající předloží osvědčení se všemi příslušnými požadavky § 6, 7 a 12 Fair Labor Standards Act, v platném znění, a nařízení a příkazů Ministerstva práce USA vydaných podle § 14 tohoto zákona.

6.ODŠKODNĚNÍ A POJIŠTĚNÍ

a. Odškodnění za patenty. Prodávající se na své náklady zavazuje chránit, bránit a odškodnit Kupujícího, Kupujícího'jeho zákazníky a uživatele výrobků Kupujícího'proti všem nárokům a řízením, v nichž se tvrdí, že zboží dodané na základě této objednávky porušuje jakýkoli patent Spojených států amerických nebo zahraniční patent, a prodávající je zbaví veškerých z toho vyplývajících závazků a ztrát, pokud je prodávající o takových nárocích a řízeních přiměřeně informován. Prodávající'povinnost se nevztahuje na zboží vyrobené podle podrobných návrhů poskytnutých kupujícím ani na jakékoli porušení vyplývající z použití nebo prodeje zboží v kombinaci se zbožím nedodaným prodávajícím, pokud by k takovému porušení nedošlo z použití nebo prodeje takového zboží výhradně pro účel, pro který bylo navrženo nebo prodáno kupujícímu. Prodávající'povinnost se vztahuje na vládu USA a vládu Spojeného království pouze v případě, že kupující souhlasil s odškodněním vlády USA a vlády Spojeného království, a to v rozsahu, v jakém se tak stalo.

b. Obecné odškodnění. Prodávající na své náklady odškodní Kupujícího a ochrání jej před jakoukoli odpovědností, požadavky, důvody k žalobě nebo nároky, ať již oprávněnými či neoprávněnými, včetně nákladů na jejich obhajobu, za újmu na zdraví jakékoli osoby nebo za škodu na majetku, ať již nemovitém či osobním, jakékoli osoby jakýmkoli způsobem vzniklou v důsledku, v průběhu nebo v souvislosti se zbožím nebo službami zakoupenými podle této smlouvy nebo činností Prodávajícího při plnění ustanovení a podmínek této smlouvy.

c.Pojištění. Prodávající je povinen udržovat takové pojištění odpovědnosti za škodu, včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, dokončenou činností, odpovědnosti za škodu způsobenou dodavateli a ochranné odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (včetně odpovědnosti za škodu způsobenou provozem nevlastního vozidla) a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pracovníky a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, které kupujícího dostatečně ochrání před škodami, závazky, nároky, ztrátami a výdaji (včetně nákladů na právní zastoupení), které jsou popsány v tomto odstavci 6. Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího předložit potvrzení o pojištění prokazující jeho pojistné krytí.

7. KONTROLA A ODMÍTNUTÍ. Veškeré zboží, s výjimkou zboží zkontrolovaného a přijatého vládou u zdroje pro přímou dodávku vládě, podléhá konečné kontrole a přijetí Kupujícím v místě určení bez ohledu na jakoukoli platbu nebo předchozí kontrolu u zdroje. Taková kontrola bude provedena nebo předchozí kontrola u zdroje. Tato kontrola bude provedena v přiměřené lhůtě po obdržení zboží.

Kupující je povinen informovat prodávajícího, pokud je jakékoli zboží dodané podle této smlouvy odmítnuto, a podle volby kupujícího a na jeho riziko a náklady bude takové zboží zadrženo kupujícím nebo vráceno prodávajícímu. Prodávající neprovede žádnou výměnu nebo opravu nevyhovujícího zboží, pokud s tím Kupující písemně nesouhlasí.

8. ZMĚNY A NESROVNALOSTI. Jakékoli nesrovnalosti, opomenutí nebo nejasnosti ve výkresech, specifikacích nebo objednávkách musí být před zpracováním této objednávky předány Kupujícímu k písemnému výkladu. Kupující má právo kdykoli před dokončením objednávky provést změny v množství, ve výkresech a specifikacích, v dodacích lhůtách a ve způsobech přepravy a balení. Pokud takové změny způsobí zvýšení nebo snížení ceny nebo doby potřebné k plnění, prodávající o tom neprodleně písemně informuje kupujícího a provede se spravedlivá úprava. Změny nejsou pro Kupujícího závazné, pokud nejsou doloženy oznámením o změně objednávky a vystaveny a podepsány Kupujícím.

9. NÁSILNÁ ZÁVADA. Prodávající neodpovídá za jakékoli zpoždění nebo nedodání jakéhokoli nebo veškerého zboží, na které se vztahuje tato kupní objednávka, v případě zpoždění nebo nedodání způsobeného vládními nařízeními, pracovními spory, stávkami, válkou, nepokoji, vzpourou, občanskými nepokoji, mobilizací, výbuchem, požárem, povodní, nehodou, bouří nebo jakýmkoli zásahem vyšší moci, neúrodou nebo výpadkem dodávek, zpožděním běžných dopravců, embargem nebo jinými příčinami, které prodávající nemůže ovlivnit. Stejně tak Kupující neodpovídá za nepřevzetí zboží z výše uvedených příčin nebo jiných příčin, které Kupující nemůže přiměřeně ovlivnit, pokud z obchodního hlediska znemožňují Kupujícímu včasné převzetí nebo použití zboží. Pokud je podle tohoto odstavce omluvena pouze část schopnosti prodávajícího plnit, musí prodávající rozdělit výrobu a dodávky mezi sebe a své různé odběratele, kteří mají v té době uzavřenou smlouvu na podobné zboží v daném období. Rozdělení musí být provedeno spravedlivým a nestranným způsobem. Pokud se prodávající nebo kupující domáhá omluvy z neplnění podle tohoto odstavce, musí to písemně oznámit druhé straně. Prodávající není povinen prodat a kupující není povinen později koupit tu část zboží, kterou prodávající není schopen dodat nebo kupující není schopen převzít nebo použít z některého z výše uvedených důvodů. Prodávající nesmí bez souhlasu kupujícího nabízet žádné zboží po uplynutí lhůt uvedených v této objednávce.

10. POŽADAVKY NA FEDERÁLNÍ SUBDODAVATELE. Prodávající je povinen dodržovat všechny federální požadavky vztahující se na federální subdodavatele, mimo jiné včetně požadavků týkajících se rovných příležitostí v oblasti zaměstnanosti, subdodávek pro menšiny, subdodávek pro malé podniky, subdodávek pro oblasti s přebytkem pracovních sil a čistoty ovzduší a vody, a na žádost kupujícího je prodávající povinen uzavřít a zavázat se jakýmikoliv osvědčeními nebo dohodami zahrnujícími tyto požadavky ve formách schválených kupujícím.

11. PŘÍSLUŠENSTVÍ. Žádné postoupení jakýchkoli práv, včetně práv na peníze, které jsou nebo se stanou splatnými podle této objednávky, ani přenesení jakýchkoli povinností podle této objednávky není pro kupujícího závazné, dokud k tomu nezíská jeho písemný souhlas.

12. INSTALACE. Pokud tato objednávka vyžaduje, aby Prodávající poskytl služby svého vedoucího odborníka nebo jiného zaměstnance v souvislosti s instalací nebo jinou záležitostí podle této objednávky k provedení prací v prostorách Kupujícího, Prodávající souhlasí, bez ohledu na to, zda je za to účtován samostatný poplatek, že takový vedoucí, odborník nebo jiný zaměstnanec Prodávajícího při provádění těchto služeb není a nebude považován za zástupce nebo zaměstnance Kupujícího. Prodávající přebírá plnou odpovědnost za své jednání a opomenutí a zavazuje se, že Kupujícího ochrání před jakýmikoliv nároky z toho vyplývajícími. Prodávající přebírá výhradní odpovědnost za veškeré mzdové nebo jiné daně uložené zaměstnavateli federálním nebo státním zákonem.

13. POKLES CENY. Kupující je chráněn proti poklesu cen u nedodané části této objednávky. Prodávající se může rozhodnout vyhovět snížení cen jiných prodejců nebo svým vlastním nižším cenám pro jiné kupující, ale pokud by to prodávající odmítl, má kupující právo zrušit jakýkoli nebo celý zůstatek splatný na základě této objednávky bez nákladů pro kupujícího.

14. OZNÁMENÍ O PRACOVNĚPRÁVNÍM SPORU. Kdykoli se Prodávající dozví, že jakýkoli skutečný nebo potenciální pracovněprávní spor může zpozdit tuto objednávku, neprodleně to oznámí a předloží Kupujícímu všechny příslušné informace. Prodávající vloží obsah celého tohoto článku do každé subdodavatelské smlouvy podle této smlouvy, u níž může pracovní spor zpozdit tuto zakázku. Každý subdodavatel však musí podat oznámení a informace pouze svému nejbližšímu vyššímu dodavateli.

15. PROVĚŘENÍ MATERIÁLŮ URČENÝCH K VEŘEJNÉMU ZVEŘEJNĚNÍ. Bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nesmí být vydána žádná tisková zpráva, včetně fotografií a filmů, reklamy, veřejného oznámení, popření nebo potvrzení téhož nebo jakékoli části předmětu této zakázky nebo jakékoli fáze jakéhokoli programu na jejím základě.

16. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Tato objednávka se řídí jednotným obchodním zákoníkem státu nebo země, ve které Kupující tuto objednávku uzavřel.

17. VYJÁDŘENÍ. Právo Kupujícího požadovat striktní plnění této objednávky není dotčeno jakýmkoli předchozím vzdáním se práva na průběh plnění.

18. DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY. Případné doplňující podmínky přiložené k této objednávce tvoří její součást.

*** Naposledy aktualizováno 4. prosince 2022, 16:15 UTC